Строителни услуги

Разработчик ABC – poviat starosty

Окръжен офис срещу разработчик. Такива сблъсъци се случват.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Повиатското староство изпълнява функциите на спомагателно звено. Установява се с цел упражнения, Както знаеш, команди 1. Управителният съвет на определен окръг и председателят на управителния съвет, и 2. Резолюции на областния съвет.

Съгласно акта за повятското самоуправление повиатската комбинирана администрация е: 1. Окръжен офис, 2. Повиатско бюро по труда, това е организационна единица на окръг, 3. Организационни единици, които съставляват спомагателния апарат на ръководителите на повиатските служби, охрана и инспекция.

В града, според поветовия закон, градската служба изпълнява функцията на поветовския старост. Това е спомагателно звено, което изпълнява заповедите на президента на града и резолюциите на градския съвет.

Задачите на областния съвет се изпълняват от градските съвети, а задачите, наложени на старостата и на поветовския съвет, се изпълняват само от президента на града. Въпреки това, комуна не може да има право на окръг, който има глава или кмет.