Строителни услуги

Разработчик ABC – разрешение за строеж

Добрият разработчик винаги я държи под око. Това е договор, наречен разрешение за строеж.

Разрешението за строеж е официален документ. Получава се с административно решение. Това от своя страна позволява 1. Започване и провеждане на строителството, или 2. Извършване на строителни работи, различни от строителство на строителен обект (изкуство. 3 точка 12 Закон за строителството (Вестник на законите. с 2017 r. вещ. 1332)).

Въпреки това, противно на буквалната нотация, полученото разрешение за строеж не е достатъчно за започване на строителни работи. Първо, въпросните административни решения трябва да станат окончателни в съответствие със Закона за строителството по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс. По други, в съответствие с разпоредбите, най-малко седем дни преди започване на строителните работи, органите за строителен надзор трябва да бъдат уведомени за намерението да започнат работа на посочените дати, и тези работи могат да започнат, ако органът не повдигне възражение.

Разрешението за строеж трябва да бъде издадено в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, т.е. веднага. В случай на случай, който изисква обяснителна процедура не по-късно от един месец, а в особено сложни случаи - не по-късно от два месеца. На практика тези срокове се оспорват.