Строителни услуги

Разработчик ABC – СЕСТРА

Разработчиците го изплащат, независимо от, изгодно ли е. Просто трябва.

Социална сигурност (СЕСТРА) е държавна публична институция, Изпълнява задачи в областта на социалното осигуряване, в Полша. Това е звено от сектора на публичните финанси.

Обхват на дейностите, задачите и функционирането на институцията за социално осигуряване са определени в чл. 66-72 от Закона от 13 Октомври 1998 години по системата за социално осигуряване (Вестник на законите. с 2017 r. вещ. 1778) и устава на институцията за социално осигуряване (Вестник на законите. с 2011 r. Не. 18, вещ. 93).

Поради вида на събитията, обхванати от застраховката, могат да се разграничат различни видове социално осигуряване, като: пенсионно осигуряване, обект на защита е постигането на определена възраст от осигуреното лице; застраховка за инвалидност - предметът на защита обхваща неработоспособността или смъртта на издържащия; здравно осигуряване - предметът на защита се отнася до неработоспособност, причинена от заболяване, родителство или нужда да се грижите, например за член на семейството; застраховка за злополука, обектът на защита е неработоспособност поради събитие, класифицирано като трудова злополука или професионална болест.