Bouwdiensten

Brandwanden

De liftdeur of lifthal dient een brandwerendheidsklasse te hebben die niet minder is dan de helft van de brandwerendheid van de wanden, en de brandliftschacht dient te zijn voorzien van rookafzuiginstallaties in overeenstemming met de voorschriften.

De brandwerendheid van bouwelementen en de mate van branduitbreiding daarin worden bepaald op basis van testen of adviezen van geautoriseerde wetenschappelijke en onderzoeksinstellingen.. Afhankelijk van de testresultaten worden bouwelementen geclassificeerd als: niet-verspreidend vuur (NEE), slecht verspreidend vuur (SRO) en sterk verspreidend vuur. Materialen zijn onderverdeeld in niet-brandbaar en brandbaar. Brandbare materialen zijn onderverdeeld in onbrandbaar, nauwelijks brandbaar en licht ontvlambaar.

Om de verspreiding van brand te voorkomen, moeten gebouwen worden opgedeeld in brandzones. Brandzones kunnen terrein omvatten, waarop constructieobjecten zich bevinden of kunnen verwijzen naar de gebouwen zelf. In gebouwen, behorende tot de categorie van gevaar voor personen, is elke verdieping gescheiden van een andere verdieping op een manier die beschermt tegen het binnendringen van brand. De figuur laat zien, hoe de scheiding van brandzones in gebouwen kan worden gemaakt.

tmpe4f1-1Brandwanden: een) verticale muur, b) plafond en muur, c) plafond; 1 - muur, 2 - plafond.

In kamers, waar mensen kunnen verblijven, is er een veilige uitgang die direct naar de open ruimte leidt of direct of indirect naar horizontale of verticale algemene communicatieroutes, de zogenoemde. vluchtroutes. Trappen worden gebruikt om mensen te evacueren, hellingen, ladders, galerij, kruisingen en kranen.

Trappen en hellingen die voor evacuatiedoeleinden worden gebruikt, moeten worden omsloten door muren en plafonds van de brandwerendheidsklasse die vereist is voor dragende muren en plafonds van een bepaald gebouw.. Kranen, die bedoeld waren voor de evacuatie van mensen, moeten voldoende gescheiden zijn in overeenstemming met de voorschriften.

Afhankelijk van de categorie bedreigingen voor personen wordt de toegestane lengte van vluchtroutes in de tabel gespecificeerd.

Toegestane lengtes van vluchtroutes.

tmp8fc1-11) Dla dojścia najkrótszego, echter, voor de tweede benadering, een lengte groter met 100% van de kortste. Deze benaderingen mogen elkaar niet overlappen of kruisen.
2) W tym nie więcej niż 20 m op een horizontale vluchtroute.