Stavebné služby

ABC developera – investor

Developer je investor, Venujme teda pozornosť tomu, kto je pri koreni.

Fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorá investuje časovo voľné finančné zdroje do ziskových spoločností. Investor je ekonomický subjekt, ktorá je v prostredí obsahujúcom riziko určená na investovanie do vlastného imania vytvorením podmienok alebo kúpou nehnuteľnosti, napríklad priemyselné závody - tiež ako sprostredkovateľ na účely výroby tovaru alebo plnenia servisných účelov pre budúcu spotrebu a priamo na účely generovania budúcich výnosov z investovaného kapitálu. Investičný proces tak umožňuje zavedenie rozšírených spoločenských reprodukcií, tj dosiahnutie všeobecne chápaného ekonomického rastu.

Developer je tiež investorom zapojeným do obchodovania na burze, napríklad nákup cenných papierov, alebo umelecké diela alebo jednoducho aktíva s cieľom profitovať z budúceho zvýšenia ich hodnoty (alebo v prípade majetkových cenných papierov, aj príjem z dividend).

Developer ako investor, investuje, nesie riziko prijatia náhrady alebo jej prijatia v určitej lehote za určitých podmienok, zohľadnenie tiež rizika straty investovaného kapitálu, a znášaním rizika ziskov alebo strát z investovaných aktív. Vzhľadom na spojené riziko investori vo všeobecnosti očakávajú prirážku za svoje investície.