Stavebné služby

Vývojár ABC – stavebné povolenie

Dobrý vývojár ju vždy sleduje. Ide o zmluvu zvanú stavebné povolenie.

Stavebné povolenie je úradný dokument. Získava sa správnym rozhodnutím. To zase umožňuje 1. Začatie a vedenie stavby, alebo 2. Vykonávanie iných stavebných prác ako stavba stavebného objektu (čl. 3 bod 12 Stavebny zakon (Vestník zákonov. s 2017 r. položka. 1332)).

Na rozdiel od doslovného zápisu, získané stavebné povolenie nestačí na začatie stavebných prác. Po prvé, príslušné správne rozhodnutia musia nadobudnúť právoplatnosť v súlade so stavebným zákonom v zmysle správneho poriadku. Po drogérii, v súlade s predpismi, najmenej 7 dní pred začatím prác je potrebné oznámiť orgánu stavebného dozoru zámer zahájiť práce v stanovených termínoch, a tieto práce možno začať, ak orgán nevznesie námietku.

Stavebné povolenie sa vydáva podľa správneho poriadku, teda okamžite. V prípade, ktorý si vyžaduje vysvetľovací postup, najneskôr do jedného mesiaca a v obzvlášť komplikovaných prípadoch - najneskôr do dvoch mesiacov. V praxi sú tieto časové limity sporné.