Stavebné služby

ABC developera – Ekonomická aktivita

Podstata je obsiahnutá v dvoch slovách. Vývojári o tom vedia.

Ekonomická činnosť je forma podnikateľskej činnosti. Týka sa to ľudí pôsobiacich na trhu. Zdroje hovoria o hospodárskej činnosti, między innymi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Jest działalnością zarobkową działalności wytwórczej, konštrukcia, komerčný, alebo služba.

Predmet podnikania je uvedený v zákone o dani z príjmov fyzických osôb: je zárobková činnosť, vo vlastnom mene bez ohľadu na výsledky činností, ale vykonávané organizovaným a nepretržitým spôsobom, príjmy z ktorých nie sú zahrnuté v iných príjmoch zo zdrojov uvedených v čl. 10 odstavec. 1 bod 1, 2 i 4. – 9.

Je tiež, alebo možno najviac zo všetkého, v zákone o DPH odkazuje na ekonomickú činnosť: hospodárske činnosti zahŕňajú napríklad všetky činnosti výrobcov, obchodníci alebo poskytovatelia služieb, aj vtedy, keď sa činnosti za daných okolností vykonávali jednorazovo, ktoré naznačujú zámer vykonávať činnosti častého charakteru. Hospodárska činnosť zahŕňa aj činnosť súvislého využívania tovaru alebo nehmotného majetku na obchodné účely.