Stavebné služby

Vývojár ABC – odhadca nehnuteľností

Posúdenie je umenie samo o sebe. Vývojári to vedia.

Keď vyjde meno “odhadca nehnuteľností” mamy na myśli osobę fizyczną. Posiada ona w Polsce uprawnienia zawodowe. Rozsah, ktorého sa týka oceňovanie majetku, alebo súbor práv udelených ministrom infraštruktúry alebo jeho právnymi predchodcami, to zase podľa zákona 1. Zo dňa 17 Smieť 1989 rok Geodetické a kartografické právo, a 2. Zo dňa 21 augusta 1997 rok v správe nehnuteľností.

Súbor odborných kvalifikácií je možné získať zložením skúšky pred Národnou kvalifikačnou komisiou. Účasť na kvalifikačných postupoch, ktorej súčasťou je skúška, musíte preukázať vyššie vzdelanie. Okrem preukázania ukončeného postgraduálneho štúdia v oblasti oceňovania nehnuteľností, je možné preukázať absolvovanie programu v súlade s učebnými osnovami postgraduálneho štúdia v tomto odbore. Príslušné minimálne učebné osnovy stanoví príslušný minister, na stavbu, priestorový a bytový manažment – v súčasnosti je to minister infraštruktúry. Nevyhnutný je aj polročný výučný list.

Je potrebné poznamenať, že nemá kvalifikáciu osoby odhadcu majetku, akú moc odhadnúť pôdu dostal predtým 29 Novembra 1991 rok, s výnimkou dávkových komponentov v súlade s a v súlade s „geodetickým a kartografickým zákonom“. To však nevylučuje možnosť tejto osoby odhadnúť hodnotu pozemku, v súlade s čl. 231 zákon o správe nehnuteľností. Takáto osoba tiež nemá právo používať pečať vhodnú pre odhadcov majetku.
Pokuta sa poskytuje každému, kto vykonáva činnosť odhadcu nehnuteľnosti bez osobitných právomocí, môže to mať dokonca za následok zatknutie alebo obmedzenie slobody (čl. 198 zákon). Iba záznam v centrálnom registri odhadcov majetku, pod vedením ministra infraštruktúry, dáva riadne práva.