Stavebné služby

Vývojár ABC – stavebný dozor

Developer určite oceňuje stavebný dozor. Možno aj s reciprocitou.

Učíme sa z dobre informovaných zdrojov, že “Inšpektor stavebného dozoru Poviat je jedným z orgánov prvého stupňa. Prostriedky, že pôsobnosť inšpektora stavebného dozoru poviat pokrýva všetky záležitosti v oblasti stavebného dozoru, ktoré nie sú ustanovené v ustanoveniach výslovne vyhradených do právomoci iných orgánov. Platí takzvaný predpoklad kompetencie inšpektora stavebného dozoru. Ak z ustanovení stavebného zákona nevyplýva presne, v pôsobnosti ktorého orgánu je činnosť v oblasti stavebného dozoru, znamená, že presne spočívajú v kompetenciách inšpektora dohľadu nad poviatom”.

Inšpektor stavebného dozoru vojvodstva je vyššou autoritou ako inšpektor stavebného dozoru poviat. Inšpektorát stavebného dozoru Poviat prijíma rozhodnutia inšpektora stavebného dozoru Poviat pomaly.

V praxi sa pod stavebným dozorom rozumejú kontroly súladu stavby s plánom alebo bezpečnosti stavby, napríklad po katastrofách.