Byggtjänster

Krav på värmeisolering

Krav på en relativt låg nivå av termisk energi som behövs för att använda byggnaden och dess värmeinstallationer, ventilation och klimat, bestäms av E-indexet för säsongens värmebehov under standardvärmesäsongen för volymen på den uppvärmda delen av byggnaden.

Kraven uppfylls, när E-indexet är mindre än gränsen E0. Gränsvärdena för E0 för bostadshus och kollektiva bostäder, beroende på byggnadens formkvot A / V, är:

E0 = 29 kW · h /(m³ · år) vid A / V ≤ 0,20 ,

E0 = 26,6 +12 AA / kW · h /(m³ · år) på 0,20 < A / V < 0,90

E0 = 37,4 kW · h /(m³ · år) vid A / V ≥ 0,90 var:

A - är summan av ytorna på alla ytterväggar, tak och platta tak, golv på marken eller tak ovanför en källare som inte är uppvärmd, tak över korsningar, separerar den uppvärmda delen av byggnaden från utomhusluften, marken och intilliggande ouppvärmda utrymmen beräknade längs den yttre konturen,

V - är nettovolymen för den uppvärmda delen av byggnaden.

Den säsongsbetonade värmebehovsindikatorn för uppvärmning av ett bostadshus och en kollektiv bostad E beräknas enligt PN-B-02025.

För en enfamiljshus uppfylls kraven om:
— wartość wskaźnika E < E0 eller,
— przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej wg tablicy poniżej.

En enfamiljshus.

tmpfd58-1Kraven är uppfyllda för den allmännyttiga byggnaden, om de yttre skiljeväggarna uppfyller värmeisoleringskraven enligt tabellen nedan.

Allmän byggnad.

tmp54f4-1Värmebeständighet och värmeöverföringskoefficient U(k) med hänsyn till linjära och punktbroar för byggnadskomponenter och byggnadselement bör beräknas enligt PN-EN ISO 6946.

Värdena för värmeöverföringskoefficienten för fönster och dörrar bör inte överstiga Uk max som anges i förordningen om infrastrukturministeriet för 12 April 2002 r.
Ytan på fönster och glas och genomskinliga skiljeväggar kan inte vara större än:

Amax = 0,15 De + 0,03 Aw

var:
Az — jest sumą pól powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (i byggnadens ytterkontur) midjemått 5 m längs ytterväggarna,
Aw — jest sumą pól powierzchni pozostałej części rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjęciu A .

Temperaturen på den inre ytan på ogenomskinliga skiljeväggar bör vara minst 1 ° C högre än daggpunkten för luften i rummet, vid beräknade värden för lufttemperaturen.

Opaka externa partitioner, skarvarna mellan skiljeväggarna och delar av skiljeväggarna samt fogarna mellan fönster och ramar ska vara helt lufttäta.

U-värmeöverföringskoefficienten som uppfyller kraven för externa skiljeväggar erhålls genom att använda homogena skiljeväggar av lämplig tjocklek gjorda av material med låg värmeledningsförmåga - X eller flerskiktsväggar konstruerade av ett bärande lager och värmeisoleringsmaterial.

Låg värmeisolering av yttre skiljeväggar orsakar betydande värmeförluster och fryser, det finns fukt i rummen, vistelsens hälsoförhållanden försämras, och processen att förstöra byggnader påskyndas.