Murki ogrodowe cz.2

Murki ogrodowe mogą być różnych rozmiarów i można je wykonywać z różnych materiałów, zawsze jednak podczas budowania konieczne jest przestrzeganie pewnych ogólnych zaleceń, które ułatwiają zarówno wykonanie, jak i utrzymanie murków. Tak więc murki powinno się budować na podłożu ustabilizowanym, gdyż nawet nieznaczne osiadanie gruntu może powodować pęknięcia, złamania lub przewrócenie się murków. Każdy murek powinien mieć odpowiedni fundament głębokości 30 – 80 cm. Najpłytsze fundamenty wykonuje się na gruntach łatwo przepuszczalnych oraz pod murki niskie. Największą głębokość fundamentowania stosuje się na gruntach nieprzepuszczalnych i do murków wyższych, o sztywnej konstrukcji. Głębokość fundamentowania na gruntach nieprzepuszczalnych można zmniejszyć przez położenie ławy piaskowej pod fundamentem. Do tego celu powinno się używać piasku gruboziarnistego lub drobnego żwiru. W celu uniknięcia, pęknięć murków o sztywnej konstrukcji konieczne jest wykonywanie w pewnych odstępach (zwykle 3-5 m) szczelin dylatacyjnych.

Jeżeli przed murkiem jest przewidziane założenie trawnika, fundament murka powinien być wysunięty w jego stronę o 15-20 cm. Ma to na celu uniemożliwienie zasiedlania się traw tuż przy elewacji murka, ponieważ koszernie w tym miejscu jest możliwe tylko sposobem ręcznym lub — jeśli elewacja murka jest bardzo gładka — za pomocą specjalnie skonstruowanych kosiarek. Płaszczyzna wystającego pasa fundamentu powitania się znajdować na projektowanej wysokości powierzchni gleby trawnika.

Grubość murków z najczęściej stosowanych materiałów waha się w granicach 1/3 – 1/5 ich wysokości. Murki wyższe, które są narażone na działanie większych sił parcia ziemi, wskazane jest lekko odchylać do tyłu, przy czym stosuje się pochylenie w granicach 10 – 15% wysokości, a niekiedy ,(np. murki kwiatowe) nawet do 20%.

Murki ogrodowe powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wody opadowej, która może spływać z. powierzchni terenu wyżej położonego i przelewać się po powierzchni murka. Spławiane przez wodę materiały zwykle zanieczyszczają powierzchnię murka, a ponadto woda może wsiąkać w grunt za murkiem, przesączać się przez szczeliny w murze na zewnątrz i powodować podobne zanieczyszczenie murka. Woda taka może również powodować rozmiękczenie i wypłukiwanie grantu nawet w dolnej części co jest szczególnie niebezpieczne dla stabilności murków płytko fundamentowanych. Przelewaniu się wody zza murka zapobiega się zwykle przez umieszczenie jego górnej płaszczyzny wyżej od powierzchni znajdującego się za nim gruntu. Należy tylko umożliwić odpływanie wody w kierunku równoległym do murka i odpowiednio ją odprowadzać.

Jeżeli przewidywana ilość spływającej wody jest duża, występuje niebezpieczeństwo wypłukiwania gruntu w kierunku istniejącego spadku. Dla umocnienia powierzchni gruntu konieczne jest wówczas budowanie rynien stokowych.

W celu zabezpieczenia murka przed uszkodzeniem lub zniszczeniami powodowanymi przez przesiąkającą się wodę, niezależnie od budowy rynien stokowych konieczne jest wykonanie za murkiem warstwy odsączającej i umożliwienie odpływu gromadzącej się wody. Wodę wyprowadza się najczęściej za pomocą wbudowanych sączków ceramicznych lub innych. Warstwę odsączającą wykonuje się zwykle z gruboziarnistego piasku lub żwiru