Murki suche cz.1

murki-suchePrzykłady murków suchych: a) typowy, b) częściowo wzmocniony zaprawą cementową lub wapienną: 1 — żwir lub piasek gruboziarnisty, 2 — zaprawa, 3 — fundament z chudego betonu.

Murki suche buduje się z kamieni różnych rodzajów i rozmiarów, układanych bez wiążącej je zaprawy lub wiązanych tylko w pewnych miejscach.Warunkiem zawartości konstrukcji murka z kamieni układanych bez zaprawy jest odpowiedni ich kształt: kamienie te powinny mieć co najmniej dwie powierzchnie płaskie (wsporne), w przybliżaniu równoległe do siebie. Trzecia powierzchnia powinna być prostopadła do nich, co umożliwia tworzenie równej płaszczyzny lica muru. Do budowy murków suchych nie nadają się wyokrąglone kamienie pochodzenia lodowcowego i rzecznego oraz kamień łamany nie sortowany.
Murki suche Układa się najczęściej z kamieni nie obrobionych, zwykle łupanych warstwowo. Kamień do budowy murka suchego może być również obrabiany. Obróbka może dotyczyć kształtu bryły oraz powierzchni boku stanowiącego lico. Kamień po obróbce może mieć następujące rodzaje powierzchni: surowe (naturalny przełam), łupane (nawarstwiane), krzesane (ślady mniejszych odłupań ostrymi narzędziami), gradzinowane (wyrównywane narzędziami z zazębionymi ostrzami), dłutowane (drobne bruzdki po wyrównaniu dłutami), prążkowane, piłowane, szlifowane itp.

Wykonanie murka suchego wymaga przestrzegania zasady odpowiedniego wiązania kamieni, przez umieszczanie ich z odpowiednim przesunięciem w stosunku do kamieni warstwy niższej. Unika się przez to tworzenia się w murze szczelin pionowych. Zgodnie z tą zasadą kamieni płaskich nie należy ustawiać pionowo. W celu zabezpieczenia. powierzchni murka przed, spływaniem wody po jego powierzchni zewnętrznej należy wszystkie kamienie układać z niewielkim spadkiem w kierunku za murek.

ulozenie-kamieniUłożenie kamieni w murze: a) właściwe, b) niewłaściwe, powodujące powstawanie szczelin pionowych.