Usługi Budowlane

Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów.

tmpc736-1Odwodnienie wykopu: a) rozmieszczenie rowków, b) przekrój poprzeczny; 1 — rowek, 2 — studzienka, 3 — żwir, 4 — nakrycie z desek.

Wykopy budowlane należy chronić od spływu wód opadowych oraz napływu wód gruntowych, jeśli dno wykopu znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. Jeśli wykopy wykonywane są w gruntach spoistych i nieprzepuszczalnych (gliny, iły), wówczas wody opadowe spoza wykopu należy odprowadzać za pomocą rowów odprowadzających wykonanych poza obrysem wykopu.

Wody opadowe z dna wykopu oraz wody spływające z gruntu położonego powyżej dna, odprowadza się rowkami odpływowymi lub drenażem — ułożonym tymczasowo bądź na stałe — do studzienki zbiorczej, z której jest wybierana naczyniami lub pompą. Rowki w wykopie lub drenaż należy tak ułożyć, aby grunt pod fundamentami nie uległ naruszeniu, a przez to nie powodował dodatkowego osiadania fundamentów.
Jeśli wykop wykonywany jest w gruntach niespoistych (piaskach, żwirach) a dno wykopu znajduje się poniżej zwierciadła wody, to stosuje się wtedy obniżenie poziomu wody gruntowej przez depresję. Obniżenie poziomu wody można uzyskać przez zastosowanie studni rurowych o średnicy od 15 do 50 cm z filtrem w dolnej części, w której umieszczona jest rura ssawna, lub igłofiltrów, tj. studni małych średnic od 38 do 80 mm. Wydajność studni jest znacznie większa niż igłofiltrów, a ponadto woda wybierana jest z większej głębokości. Za pomocą filtrów igłowych można obniżyć poziom wody gruntowej o ok. 1,5—2,0 m przy rozmieszczeniu igłofiltrów nie większym niż 2,0 mm.
Obniżanie poziomu wody w gruntach pylastych za pomocą studni czy filtrów igłowych może spowodować wymywanie gruntu spod istniejącej w sąsiedztwie wykopu zabudowy. Jeśli takie zjawisko wystąpi, istniejące budynki mogą ulec uszkodzeniu (zarysowaniu) na skutek nierównomiernego osiadania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *