Wykopy szerokoprzestrzenne cz.4

Etapy wykonania segmentu ściany szczelinowej przedstawiono na rysunku.

 tmp67f2-1Etapy wykonywania segmentu ściany szczelinowej: a), b), c) — etapy wykonania; 1  — rura zamykająca szczelinę, 2 — szkielet zbrojenia, 3 — mieszanka betonowa.

Stosując pale wiercone betonowane na miejscu budowy, można wykonać ścianę palową (palisadę). Ściany te mogą być wykonywane w tych miejscach, gdzie stosuje się ściany szczelinowe żelbetowe. Na rysunku poniżej pokazano ścianę z pali betonowych w miejscu przeznaczenia, których szczelność zapewniona jest przez wzajemne pionowe zazębianie się pali.

tmpfa98-1Etapy wykonania ściany z pali betonowych przylegających do siebie: a) kolejność wykonania, b) przekrój poziomy ściany z pali; 1 — pal wykonany, 2 — czerpak, 3 — rura zasilająca, 4 — zawiesina.

Wykonanie części podziemnej budynku i usuwanie gruntu z wykopu może być dokonane w jeden z następujących sposobów:
a)    przez zastosowanie rozparcia ścian zastrzałami lub kotwami gruntowymi i całkowite wybranie gruntu do projektowanego dna wykopu, a następnie w otwartym wykopie wykonanie części podziemnej budynku,
b)    przez zastosowanie „metody stropowej”, która polega na rozpieraniu ścian wykopu stropami wykonywanymi od góry do dołu w trakcie wydobywania gruntu.

W metodzie stropowej część podziemną budynku wykonuje się zaczynając zwykle od zabetonowania pierwszego górnego stropu (np. w poziomie terenu), który będzie rozpierał ściany wykopu w czasie wybierania spod niego gruntu kondygnacji podziemnej.

Po wykonaniu drugiego stropu kondygnacji podziemnych otrzymuje się drugie rozparcie ścian wykopu i wówczas można przejść do wykonania kolejnych kondygnacji podziemnych.

tmp9054-1Etapy wykonania części podziemnej budynku w ścianach szczelinowych: 1 — ściana szczelinowa, 2 — płyty stropowe, 3 — wieniec (oczep) na ścianach szczelinowych

W wykonywanych stropach należy pozostawić otwory „technologiczne”, które umożliwią transport pionowy gruntu, ludzi, sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych.

Ostatnim etapem w metodzie stropowej jest usunięcie gruntu z wykopu i wykonanie płyty fundamentowej.
Słupy wewnątrz wykopu podpierające stropy opierają się na fundamentach wykonanych z pali wierconych betonowanych na miejscu lub na ścianach szczelinowych.