Schody kręte cz.2

schody kręte
1. Z drewnianych be lek wykonano drugą kondygnację w wysokim pomieszczeniu. Ładne schody połączą nową galerię z mieszkaniem.
2. Schody kręte na nucie koła. Średnicę oblicza się w następujący sposób: podwójna szerokość biegu schodów plus podwójna poręcz plus słup.
3. Podłoga oraz strop są gotowe w stanie surowym. Teraz można pobrać dokładne wymiaiy. Przy pomocy bardzo długiej calówki zmierzono wysokość schodów.
4. Następnie wytyczono przy pomocy kątownika i miernika laserowego dokładną pozycję i miejsce przyłączenia metalowych schodów do stropu galerii.
5. Poszczególne części przycięte zgodnie z rysunkiem zostają przy-spawane do słupa jeszcze w warsztacie. Najpierw wsporniki, potem odcinki policzka zewnętrznego,…
6. …a następnie wszystkie słupki. Te ostatnie są wykonane z teownika stalowego i przewiercone. Przez otwory przeprowadza się później pręty stalowe, zakrzywione zgodnie z rysunkiem.
7. Dostawa rozmontowanych schodów. Konstrukcję pomalowano (arbą antykorozyjną, a poręcz ze stali szlachetnej zabezpieczono na czas transportu gąbką.
8. Do obudowy wokół otworu stropowego przyspawano konstrukcję podestu wyjściowego, potem przymocowano do podłoża słup schodowy ze wspornikami.
9. Następnie wyrównuje się starannie całą balustradę. Poszczególne słupki mocowane są najpierw do policzka zewnętrznego przy pomocy zwornicy śrubowej…

Przepisy określające sposób wykonania schodów są bardzo szczegółowe. Inwestor musi poinformować wykonawcę m.in. o wysokości okładziny podłogowej, aby wszystkie przyłącza były precyzyjnie wykonane. Jest to istotne, gdyż w czasie montażu schodów można jedynie nieznacznie wyrównać odchyłki wymiarowe, np. na” pierwszym stopniu można wyrównać odchyłkę nieprzekraczającą 1,5 centymetra. Natychmiast po wymierzeniu pomieszczenia i ustaleniu terminu dostawy przystąpiono do wykonania schodów w warsztacie. Przy sporządzaniu szczegółowego planu wykorzystano program komputerowy CAD. Inwestor mógł zaznajomić się z wykonanym planem konstrukcyjnym jeszcze przed przystąpieniem do robót montażowych.
W skład konstrukcji stalowej wchodzą: słup schodowy, poręcz, słupki i wsporniki z zewnętrznymi elementami policzkowymi. Kompletna konstrukcja stalowa została najpierw zmontowana w hali warsztatowej. Ponieważ schody zaliczane są do statycznie nośnych elementów konstrukcyjnych, wszystkie prace spawalnicze muszą być wykonane przez upoważnionego spawacza. Każdy wspornik jest oddzielnie przyspawa-ny do słupa schodowego po dokładnym ustaleniu pozycji. Dzięki usztywniającym policzkom zewnętrznym powstaje stabilna i odporna na drgania konstrukcja. Następnie mocuje się słupki pod poręcz, które są wykonane z teownika stalowego. Przez wywiercone otwory w słupkach przeprowadza się okrągłe pręty stalowe, które zostały przedtem uformowane zgodnie z dokonanymi obliczeniami. Potem założono poręcz wykonaną ze stali szlachetnej wraz z podpórkami przymocowanymi do słupków. Po oszlifowaniu części stalowych wypolerowano poręcz ze stali szlachetnej, aby usunąć zabarwienia nalotowe, powstałe w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury.
Potem zdemontowano częściowo konstrukcję, pomalowano farbą antykorozyjną i przygotowano do transportu.