Oddzielenia przeciwpożarowe

Drzwi do dźwigu lub przedsionka dźwigu powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż połowa odporności ogniowej ścian, a szyb dźwigu przeciwpożarowego powinien być wyposażony w urządzenia do oddymiania zgodnie z przepisami.

Odporność ogniową elementów budowlanych oraz stopień rozprzestrzeniania w nich ognia określa się na podstawie badań lub opinii upoważnionych placówek naukowo-badawczych. W zależności od wyników badań elementy budowli kwalifikuje się jako: nierozprzestrzeniające ognia (NRO), słabo rozprzestrzeniające ogień (SRO) i silnie rozprzestrzeniające ogień. Materiały dzielą się na niepalne i palne. Materiały palne dzielą się na niezapalne, trudno zapalne i łatwo zapalne.

Ze względu na zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia budynki powinny być podzielone na strefy pożarowe. Strefy pożarowe mogą obejmować teren, na którym zlokalizowane są obiekty budowlane lub mogą dotyczyć samych budynków. W budynkach, zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi każdą kondygnację oddziela się od innej kondygnacji w sposób zabezpieczający przed przenikaniem ognia. Na rysunku pokazano, w jaki sposób mogą być wykonane oddzielenia stref pożarowych w budynkach.

tmpe4f1-1Oddzielenia przeciwpożarowe: a) ściana pionowa, b) strop i ściana, c) strop; 1 — ściana, 2 — strop.

W pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie zapewnia się bezpieczne wyjście prowadzące bezpośrednio na przestrzeń otwartą albo bezpośrednio lub pośrednio na poziome lub pionowe drogi komunikacji ogólnej, tzw. drogi ewakuacyjne. Do ewakuacji ludzi służą schody, pochylnie, drabiny, galerie, przejazdy oraz dźwigi.

Schody i pochylnie służące do celów ewakuacyjnych należy obudować ścianami i stropami o klasie odporności ogniowej wymaganej dla ścian nośnych i stropów danego budynku. Dźwigi, które przewidziano do ewakuacji ludzi, należy odpowiednio oddzielić zgodnie z przepisami.

W zależności od kategorii zagrożeń ludzi dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych określa tablica.

Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych.

tmp8fc1-11)   Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować.
2)    W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.