Układ pali pod ścianami i słupami cz.1

Układ pali pod ścianami i słupami

Na głowicach pali wykonuje się ławy lub stopy fundamentowe, na które działa obciążenie od konstrukcji budynku. Pale należy tak rozmieszczać pod ławą lub stopą, aby nie występowało niepożądane mimośrodowe działanie sił.

Pod każdym słupem (stopą fundamentową) przyjmuje się zwykle 3 pale, aczkolwiek nieraz można wprowadzić tylko 2 pale, a nawet jeden, jeśli ma dużą średnicę. Przy wykonywaniu pali mogą wystąpić odchyłki wymiarów w granicach 5-10 cm.

Przy trzech palach pod podstawą słupa wykonanych z odchyłką od wyznaczonego położenia, mogą powstać nierównomierne naciski na pale, lecz nie wystąpi niepożądany mimośród w działaniu sił. Jeśli słupy znajdują się w niedużej odległości, można je połączyć ławami, a pod słupami wykonać po dwa pale. W takim rozwiązaniu niedokładność powstała przy wykonaniu pali może spowodować niewielkie zmiany w odniesieniu do projektowanego obciążenia i nie wywoła niekorzystnego działania. Należy tak wykonać konstrukcję ław i stóp, aby był zapewniony równomierny rozkład obciążenia na poszczególne pale. Osiąga się to przez zastosowanie fundamentów o odpowiedniej sztywności. Układy pali pod ławami i stopami przedstawiono na rysunku.

tmp381d-1Rozmieszczenie pali pod ławami i stopami: a) pale rozmieszczone w jednym szeregu,b) pale rozmieszczone w dwóch szeregach, c) sposób mieszany, d) sposoby rozmieszczenia pali pod stopami słupów.

Jeden szereg pali można dawać pod ławami wówczas, gdy ławy podłużne powiązane są ławami poprzecznymi i płytą stropu nad piwnicą. Natomiast gdy ściany są rozstawione w większej odległości, a ściana nie jest usztywniona stropami, np. hale fabryczne, wtedy daje się dwa szeregi pali.

Pod stopami pojedynczych słupów stosuje się z reguły co najmniej 3 pale, częściej zaś 4 i więcej, zależnie od wielkości sił przenoszonych przez słup oraz od udźwigu zaprojektowanych pali. Pale takie rozstawia się zwykle symetrycznie wokół słupa, a ściśle wokół osi obciążenia podstawy fundamentu.