Klasy odporności ogniowej budynków

Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru:
—    nośność konstrukcji przez założony czas,
—    ewakuację ludzi,
—    prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru w obiekcie i na sąsiednie obiekty.

Budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na ich funkcję kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi:
—    ZL I — budynki użyteczności publicznej lub ich części, w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób,
—    ZL    II — budynki lub ich części przeznaczone    do    użytku    ludzi o ograniczonej    zdolności poruszania się, np.: szpitale,    żłobki,    przedszkola,
—    ZL III — szkoły, budynki biurowe, domy studenckie, internaty, hotele, ośrodki zdrowia, otwarte przychodnie lekarskie, sanatoria, lokale handlowo–usługowe, w których może przebywać do 50 osób, koszary, pomieszczenia ETO, zakłady karne i inne podobne,
—    ZL    IV — budynki mieszkalne,
—    ZL    V — archiwa, muzea i biblioteki.

W zależności od obciążenia ogniowego lub kategorii zagrożenia ludzi ustalono pięć klas odporności pożarowej budynku, podanych w kolejności od najwyższej do najniższej i oznaczonych literami: A, B, C, D i E. Wymaganą klasę odporności pożarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZL, określa tablica.

Wymagane klasy odporności ogniowej budynków.

tmp646b-1Dla poszczególnych klas odporności pożarowej stawiane są wymagania minimalnej klasy odporności ogniowej (w minutach) elementów budowli wg tablicy.

Minimalna odporność ogniowa

tmp646b-2R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,
E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,
I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,
(-) — nie stawia wymagań.
1)    Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria
nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.
2)    Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.
3)    Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni.
4)   Dla ścian komór zsypu wymaga się E l 60, a dla drzwi komór zsypu — E l 30.