Szczegółowe wymagania budynków i mieszkań

Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki i pomieszczenia podane są w „Prawie budowlanym” oraz w Rozporządzeniu MI:

Budynki mieszkalne oraz te, w których znajdują się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz budynki i urządzenia uciążliwe dla otoczenia należy ustawiać w takiej odległości od siebie, aby ograniczyć lub wyeliminować uciążliwości. W zależności od stopnia uciążliwości obiektów budowlanych i urządzeń, dzieli się je na cztery kategorie. Do uciążliwości zalicza się w szczególności:
—    szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych,
—    hałas i drgania (wibracje),
—    zanieczyszczenie powietrza,
—    zanieczyszczenie gruntu i wód,
—    powodzie i zalewanie wodami opadowymi,
—    osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne,
—    szkody spowodowane działalnością górniczą.

Jeżeli uciążliwości te nie występują, należy zachować odległości zabudowy od granicy z sąsiednimi działkami co najmniej:
—    dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi — 4 m,
—    dla budynków zwróconych w stronę granicy ścianą bez otworów — 3 m.

Najdalej od budynków mieszkalnych — ok. 50 m, a nawet 100 m lokalizuje się obiekty i urządzenia o dużej uciążliwości.

W przepisach podane są również odległości od boiska sportowego, przedszkola, placyków z trzepakami itp., w jakich powinny być ustawiane budynki mieszkalne wielorodzinne oraz użyteczności publicznej.

Wymaga się aby pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi były oświetlane światłem dziennym. Stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.

Wysokość pomieszczeń mieszkalnych w budynkach nie powinna być mniejsza od 2,5 m, natomiast pomieszczeń przeznaczonych do pracy — 2,5 m (do 4 osób) lub 3,0 m (powyżej 4 osób). Pomieszczenia do pracy i innych celów, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia powinny mieć wysokość nie mniejszą niż 3,3 m.

Minimalna powierzchnia pomieszczenia dla 1 osoby powinna wynosić nie mniej niż: 8,0 m2 w budynkach mieszkalnych i 6,0 m2 w miejscach pracy.