Izolacja i drenaż ścian piwnic – Keramzyt

Izolacja i drenaż ścian piwnic – Na dnie i ścianie wykopu fundamentowego układa się z pozostawionym zapasem geowłókninę (izolację separacyjną oddzielającą grunt od keramzytu). Pierwszą warstwę zasypu stanowi około 5-10 cm keramzytu, na którym układa się opaskowo rurę drenarską. Rurę tą należy wyprowadzić do studni chłonnej, rowu melioracyjnego itp. w celu odprowadzenia drenowanych wód.

Na ścianach fundamentowych (piwnicznych) poniżej poziomu terenu należy wykonać pionową izolację przeciwwilgociową Wykop powyżej drenażu można również zasypać keramzytem, co pozwala zmniejszyć napór ziemi zasypu na ściany zewnętrzne. Keramzyt zasypuje się zagęszczanymi mechanicznie warstwami o grubości 30-40 cm. Po wypełnieniu wykopu keramzyt należy przykryć od góry pozostałym zapasem geowłókniny. Na poziomie terenu zalecane jest ułożenie podsypki piaskowej i wykonanie opaski betonowej wokół budynku. Opaska powinna być nieco szersza niż wypełnienie wykopów z keramzytu tak, aby wody opadowe nie przenikały bezpośrednio do keramzytu.

Rozwiązanie takie pełni dwie funkcje – ociepla ściany piwnic i drenuje przylegający do budynku grunt, kierując wodę bezpośrednio do drenażu. Warstwa separacyjna z geowłókniny nie dopuszcza do zamulania keramzytu utrzymując drenaż w ciągłej sprawności.