Zabezpieczenie brzegów zbiornika ogrodowego

Zabezpieczenie brzegów powinno uniemożliwiać rozmiękanie ich i osuwanie się przyległego gruntu w kierunku wody. Niekiedy umocnienie zapobiega też niszczącemu działaniu fali, szczególnie łatwo tworzącej się na dużych, nie osłoniętych od wiatru powierzchniach wód. Niezabezpieczenie brzegu powoduje spłycanie części przybrzeżnej przez spływający rozmiękły grunt i powiększanie się powierzchni lustra wody. Umocnienie brzegu i przyległych powierzchni konieczne jest również ze względów higienicznych w zbiornikach wykorzystywanych do kąpieli.
Sposób wykonania brzegu powinien umożliwiać wchodzenie do wody i wychodzenie z niej różnym zwierzętom. Brzegi nie mogą być więc wykonane na całej długości jako pionowe ściany znacznie wystające nad powierzchnię wody.
Projektując umocnienie brzegu trzeba uwzględnić parcie wywierane przez wodę od strony zbiornika oraz parcie wywierane przez znajdujące się po stronie zewnętrznej masy gruntu, którego działanie może być szczególnie niebezpieczne po opróżnieniu zbiornika w okresie zimy. Jeśli brzegi mają być obudowanie sztywnymi ściankami np. z betonu, konieczne jest właściwe ich fundamentowanie zgodnie z ogólnie stosowanymi zasadami. Jeżeli buduje się zbiornik sztuczny ze specjalnie wykonanym wodoszczelnym dniem, podobną szczelność powinny mieć również wykonane umocnienia brzegu.
Jeżeli w części przybrzeżnej zbiornika przewiduje się uprawę roślin przywodnych, dopływ wody do tych stanowisk można zapewnić przez wykonanie specjalnych otworów w konstrukcji brzegu. Zależnie od miejscowej przepuszczalności gruntu stanowiska takie mogą być na pewnej głębokości uszczelnione, co zapobiega nadmiernym stratom wody wskutek przesiąkania jej do gruntu.