Sposoby doprowadzania wody do zbiornika ogrodowego cz.2

Każdy zbiornik powinien mieć odpowiednie zabezpieczenie umożliwiające podniesienie się lustra wody ponad projektowaną wysokość i wypłynięcie jej poza brzegi. Wody zbiorników naturalnych po przekroczeniu regulowanej za pomocą jazu wysokości spływają zwykle do kanałów lub innych  powierzchniowych ujęć wody. Natomiast woda zbiorników sztucznych spływa w razie przepełnienia do specjalnie wykonanych przewodów. Wymaga się przy tym ustalenia takich przekrojów przewodów, aby zapewnić spłynięcie nadmiaru wody z gwałtownego opadu burzowego. Krawędź przewodów przelewowych powinna być umieszczona na wysokości projektowanego lustra wody. Przewody są otwarte (nie mają zaworu) i są połączone z siecią kanalizacyjną ściekową lub opadową. Wloty przewodów powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się do nich różnych zanieczyszczeń pływających po wodzie. Jako zabezpieczenia takie służą najczęściej syfony. Wlot przewodu przelewowego może być umieszczony w części środkowej zbiornika, najczęściej jednak umieszcza się go w ścianie stanowiącej umocnienie brzegu.

Zbiorniki ogrodowe, w których przewiduje się kąpiele typu brodzenia, powinny być do tego celu odpowiednio przystosowane. Głębokość wody w części przybrzeżnej nie powinna przekraczać kilkunastu centymetrów, a spadek dna powinien być łagodny. Powierzchnia dna oraz elementów tworzących umocnienie brzegu powinna być możliwie gładka. Nawierzchnia terenu przybrzeżnego powinna być wykonana jako dostatecznie gładka, twarda umocniona lub trawiasta o przepuszczalnym podłożu. Ze względów higienicznych kąpiele w zbiornikach małych rozmiarów w wodzie stojącej powinny być ograniczone. Do zabawy z wodą i w wodzie lepiej jest budować specjalne brodziki,gdzie woda jest w ciągłym ruchu, po zapewnia nie tylko lepsze warunki higieniczne, ale i większą atrakcyjność zabawy.

Przy zbiornikach dużych przewidzianych do uprawiania sportów wodnych, jak np. pływanie kajakami, konieczne jest wybudowanie odpowiednich pomostów lub przystosowanie do tego celu umocnienia brzegu. Do przechowywania sprzętu trzeba wybudować odpowiednie pomieszczenia w pobliżu zbiornika.