Lokalizacja i kształt zbiorników wodnych ogrodowych

Z uwagi na duże znaczenie zbiorników ogrodowych w obrębie terenów zieleni oraz ze względu na duży koszt budowanie ich lub przystosowanie do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych powinno się prowadzić z uwzględnieniem wielu wymagań dotyczących ich przydatności i trwałości. Podstawowym warunkiem do spełnienia jest właściwa lokalizacja, którą trzeba wybierać uwzględniając rodzaj podłoża geologicznego i jego właściwości, otoczenie i jego elementy, powiązanie z trasami komunikacyjnymi oraz konieczność zapewnienia dopływu dostatecznej ilości wody i możliwości opróżniania zbiornika. Od niektórych wymienionych czynników zależy wielkość powierzchni zbiornika oraz jego pojemność.
Kształt zbiornika może być dostosowany do istniejącego ukształtowania, terenu lub ustalony w inny sposób. Zawsze jednak powinien być projektowany w powiązaniu z ogólnym charakterem obiektu, założeniami widokowymi, rodzajem elementów otoczenia itp.
Jeżeli zbiorniki wodne iw okresie zimy mają być użytkowane jako lodowiska, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie terenów przylegających do zbiornika, szczególnie tych, które są obsadzone różnymi bylinami i krzewami. Rośliny te mogą być niszczone przez zadeptywanie lub łamanie przez użytkowników lodowiska, zwłaszcza w okresach, gdy nie ma wystarczająco grubej warstwy śniegu.
Głębokość zbiorników ogrodowych może być różna, zaleca się jednak ze względu na bezpieczeństwo, żeby w części przybrzeżnej głębokość wody nie przekraczała 40 cm. Jest to bardzo ważne, ponieważ często trudno jest powstrzymać dzieci lub młodzież przed wchodzeniem do wody. Ze względu na wymagane spadki dna głębokość zbiorników może być znacznie większa w częściach środkowych, dlatego oddalanie się od brzegu amatorów kąpieli może być niebezpieczne. Dlatego też dostępne brzegi (zbiorników mające kształt tarasów itp. powinny być kontrolowane, natomiast, pozostałe brzegi zbiornika powinny być dostatecznie widoczne dla sprawujących nadzór.