Sposoby doprowadzania wody do zbiornika ogrodowego cz.1

Sposoby doprowadzania wody do zbiornika w celu jego napełnienia i uzupełniania ubytków mogą być różne. Najprostszym z nich jest zasilanie wiodą spływającą ciekami otwartymi z terenów wyżej położonych. Z takich zbiorników wodę można. też doprowadzać specjalnie wykonanym przewodem, przy czym dopływ jej może być ciągły lub zamykany. Najczęściej jednak zbiorniki ogrodowe napełnia się wiodą z sieci wodociągowej. Źródła wody mogą być różne: może to być woda rzeczna oczyszczona lub nie oczyszczona, woda przepompowywana z innych zbiorników wód otwartych lub wiodą pochodząca z różnego typu studzien. Jeżeli w zbiornikach przewiduje się utrzymanie określonej flory i fauny, nie można ich napełniać wodą zawierającą szkodliwe zanieczyszczenia. Należy natomiast podkreślić duże znaczcie różnych organizmów zwierzęcych i roślinnych żyjących w wodzie z uwagi na ich zdolność naturalnego jej oczyszczania. Z doświadczenia bowiem wiadomo, że utrzymanie w czystości zbiorników wód ogrodowych metodami sztucznymi, przez stosowanie różnych środków chemicznych, filtrowanie itp. nie zapewnia wymaganej czystości i prowadzi do szkodliwej degradacji biologicznej środowiska wodnego oraz przyległych siedlisk lądowych. Oprócz tego zasiedlenie w zbiornikach wodnych różnych gatunków zwierząt i roślin zwiększa ich atrakcyjność i spełnia ważne zadania dydaktyczno-wychowawcze. Opróżnianie zbiorników, w których jest rozwinięta bogata flora i fauna, powinno być ograniczone do minimum, ponieważ z odpływającą wodą traci się występujące w niej organizmy.

Projektując instalację doprowadzającą wiodę do zbiornika powinno się przede wszystkim uwzględniać: potrzebną ilość wody, i związku z tym rodzaj i przekroje (średnice) przewodów doprowadzających, ich miejsce i głębokość prowadzenia, sposób wypuszczania lub wytryskiwania wody w zbiorniku, punkty umieszczenia zaworów i sposób ich otwierania oraz zabezpieczenia przed osobami niepowołanymi, jak również sposób zabezpieczenia przedmiotów przed działaniem niskiej temperatury.

Wymagania wobec przewodów do odprowadzania wody podczas opróżniania zbiornika dotyczą przede wszystkim ich przekrojów i spadków, które powinny umożliwiać swobodne i szybkie opróżnienie zbiornika. Przewody takie wyprowadza się z najniższych miejsc dna zbiornika, a zatem konieczne jest zabezpieczenie przed dostawaniem się różnych spływających zanieczyszczeń. W tym celu u wlotu tych przewodów powinno się budować odpowiednio nakładane siatki. Zawory zamykające takie przewody powinny być łatwo dostępne ze względu na potrzeby okresowego ich oczyszczania.