ABC developera – przetarg

Developerzy stają do przetargów. Postawmy więc jasno sprawę czym przetarg jest.

Przetarg nieograniczony jest formą przetargu. Charakteryzuje się zaproszeniem do składania swych ofert kręgu osób nieograniczonego. Zwykle odbywa się to za pomocą publicznych ogłoszeń.

Przetarg nieograniczony jest trybem udzielenia zamówienia publicznego przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w którym odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mają prawo składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, spośród których wygrywa najkorzystniejsza oferta.

Tryb ten to jeden z dwóch podstawowych trybów, które udzielają zamówienia publiczne (drugi to przetarg ograniczony), tryby które można zastosować zawsze przy udzielaniu zamówień publicznych. Inne tryby udzielania zamówień publicznych można zastosować tylko w przypadku określonym w ustawie Pzp.

Przetarg nieograniczony to tryb jednoetapowy. Zamawiający ma za zadanie opublikować ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku ogłoszeń o zamówieniu, których wartość jest równa lub wyższa od określonej w art. 11 ut. 8 ustawy Pzp, ogłoszenie ma być publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto ogłoszenia o zamówieniu są również publikowane na stronie internetowej zamawiającego (lub stronie innej). Zamieszcza tam również specyfikacje warunków istotnych zamówienia, wraz z załącznikami.