ABC dewelopera – zamówienia publiczne

Gdy rozmawiają nieraz deweloperzy, mowa często o sprawach intratnych. Mowa wtedy o zamówieniach publicznych.

Zamówienia publiczne są elementem finansów publicznych. Obejmując zbiór szczegółowych rozwiązań dotyczących procedur, czy też wykorzystania środków publicznych (dot. 1. Sposobu wyłaniania wykonawców oraz 2. Zasady zawierania umów). Procedury te to często różne odmiany i typy przetargów.

Koncesja na roboty budowlane lub usługi

Szczególną formą zamówienia publicznego jest koncesja na usługi lub roboty budowlane, której zasada udzielania jest precyzowana w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. na temat koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r. poz. 113}; tryby udzielania koncesji na prace budowlane do 2009 r. były uregulowane w ustawie prawa zamówień publicznych; na gruncie europejskim koncesje regulowane są dyrektywami wspomnianych powyżej).

Koncesje na tle innych zamówień publicznych wyróżnikiem wynagrodzenia koncesjobiorcy (wykonującego koncesje) jest prawo do korzystania z przedmiotów koncesji lub takie prawa łącznie z płatnością koncesjodawcy (zamawiający),
przy czym płatność koncesjodawcy nie może w tym przypadku prowadzić do odzyskiwania całości nakładów poniesionych przez koncesjonariuszy i zarazem pojedynczy koncesjonariusz jest zobowiązany do ponoszenia zasadniczej części ryzyka ekonomicznego realizowanej koncesji.

Procesy udzielania koncesji rządzą się podstawowymi zasadami, które są analogiczne do obowiązujących w przypadku chociażby zamówienia realizowanego w oparciu o ustawę prawa zamówień publicznych. Ustawa o koncesji ma moc określającą także elementy, które musi zawierać umowa o koncesji oraz zawiera regulacje, które odnoszą się do maksymalnego czasu jej trwania.