ABC dewelopera – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Dobry deweloper zawsze ma na uwadze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (pot. plan miejscowy, MPZP). Mowa zatem o akcie prawa miejscowego, który przyjmowany w formie uchwały rady gminy, określa 1. Przeznaczenie, 2. Zbiór warunków zagospodarowania terenu i zabudowy terenu, a także 3. Określa rozmieszczanie inwestycji celu publicznego.

Plan miejscowy jest podstawą planowania przestrzennego gminy. Ustanawia przepisy obowiązujące powszechnie na danym terenie, będące fundamentem wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studiów, które wyrażają jedynie działanie polityki przestrzennej gminy). W planie miejscowym dokonują się również zmiany predestynacji gruntów rolnych i leśnych na cele nieleśne i nierolnicze i nieleśne (czego nie należy mylić z odrolnieniem, czyli wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej i leśnej).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego warunkowany jest brakiem możliwości wykraczania poza granice administracyjne gminy, może natomiast obejmować tylko określoną część jej obszaru. Należy zaznaczyć, iż na terenie gminy mogą obowiązywać różne plany miejscowe, przy czym ich granice nie mogą się nakładać. Plan nie może naruszać ustaleń określonego studium, co stwierdzane jest przez radę gminy przed jego uchwaleniem.

Do organów sporządzających plan miejscowy należy wójt (gminy wiejskie), burmistrz (gminy miejskie lub miejsko-wiejskie, lub miasta poniżej 100 000), prezydent miasta (miasta liczące powyżej 100 000 mieszkańców lub będące siedzibą województwa przed 1 stycznia 1999 roku).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy (radę miasta) i ogłaszany jest przez wojewodę w wojewódzkim dzienniku urzędowym.