Podział materiałów budowlanych

W zależności od zastosowania w budownictwie, materiały budowlane można ogólnie podzielić na:

a)    konstrukcyjne,
b)    izolacyjne,
c)    wykończeniowe.

Zarówno poszczególne grupy materiałów, jak i materiały w poszczególnych grupach różnią się między sobą właściwościami technicznymi. Do właściwości technicznych zalicza się cechy: fizyczne, mechaniczne i chemiczne. Do cech fizycznych należą: gęstość, szczelność, porowatość, nasiąkliwość, palność, oporność cieplna, pojemność cieplna, rozszerzalność cieplna itp. Cechy mechaniczne obejmują: wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, kruchość, twardość, sprężystość, plastyczność, ciągliwość, pełzanie, ścieralność oraz odporność na uderzenia. Grupa głównych cech chemicznych obejmuje: skład tlenkowy i mineralny, odporność na korozję.

Od materiałów przeznaczonych na konstrukcję wymaga się, aby miały dużą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie, odpowiednią twardość oraz sprężystość, mrozoodporność i odporność na korozję.

Materiały stosowane na izolację cieplną powinna cechować mała przewodność cieplna, mała gęstość, a duża porowatość itp.