Ogrodowe zbiorniki wodne

Zbiorniki wodne są zawsze bardzo atrakcyjnymi elementarni krajobrazu parków i każdego ogrodu. Wielkie zbiorniki . wody pełnią bardzo ważną funkcję zarówno pod względem użytkowym i sanitarnym, jak i estetycznym. Znaczenie użytkowe ogrodowych zbiorników wodnych może być różne. Mogą one służyć do czerpania wody do podlewania roślin lub gaszenia pożarów. Można je wykorzystywać do hodowli ryb lub uprawy roślin wodnych. Rzadziej zbiorniki ogrodowe są wykorzystywane jako baseny do kąpieli, uprawiania sportów wodnych itp. W okresie zimy natomiast zbiorniki wodne służą bardzo często jako lodowiska.

Znaczenie sanitarne zbiorników wodnych, choć często niedostatecznie doceniane, jest bardzo duże zwłaszcza tam, gdzie istnieje intensywna zabudowa. Polega ono przede wszystkim na wzbogacaniu powietrza w parę wodną, regulowaniu wahań temperatury oraz na wytrącaniu z powietrza różnych zanieczyszczeń stałych w postaci pyłów. Bardzo skuteczne jest pod tym względem działanie różnych fontann i wodotrysków rozpylających wodę. Znane jest zjawisko osadzania się na dnie różnych zbiorników z fontannami znacznych ilości wytrąconych pyłów. W bliskim sąsiedztwie większych zbiorników wody utrzymuje się zwykle przyjemny mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi. Dlatego też brzegi zbiorników wodnych i przyległe tereny są najbardziej cenionymi miejscami wypoczynku.

Znaczenie estetyczne zbiorników, a ściślej ich lustra wody, polega na tym, że stwarzają one nastrój spokoju i ładu, a przez, odbicie w wodzie różnych elementów otoczenia zbiornika zwiększają ich oddziaływanie estetyczne i dekoracyjne.