ABC dewelopera – urząd miasta

Deweloper bez dobrego kontaktu z urzędem miasta może popaść w długi.

Urząd gminy (w miastach urząd miasta albo urząd miejski) jest jednostką organizacyjną gmin. Przedmiotem działalności urzędu jest działalność wspomagająca 1. Wójta, 2. Burmistrza, 3. Prezydenta miasta, w, jak dowiadujemy się z wiarygodnych źródeł: “w zakresie planowanych realizacji uchwał rady gminy (rady miejskiej, rady miasta) i zadań gminy (miasta)”.

Skład urzędu składa się z wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych komórek organizacyjnych. Strukturę organizacji i zbiór zasad funkcjonowania urzędu określać ma w zamyśle Prawodawcy regulamin nadawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na drodze zarządzeń.

Kierownik urzędu to wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Urząd miasta na prawach powiatu pełnić ma funkcje starostwa powiatowego, natomiast administrację zespolona w mieście na prawach powiatu to 1. Urząd Miasta, 2. Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną miasta, 3. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników miejskich służb, straży i inspekcji.