ABC dewelopera – nadzór budowlany

Deweloper z pewnością docenia nadzór budowlany. Być może nawet z wzajemnością.

Z dobrze poinformowanych źródeł dowiadujemy się, że “Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest jednym z organów pierwszej instancji. Oznacza to, że w kompetencjach powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mieszczą się wszystkie sprawy w dziedzinie nadzoru budowlanego, których nie przewidziano w przepisach wyraźnie zastrzeżonych do kompetencji innych organów. Obowiązujące jest tak zwane domniemanie kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli przepisy prawa budowlanego nie pokazują dokładnie, kompetencje którego organu są właściwe czynnościom z zakresu nadzoru budowlanego, oznacza to, że leżą one właśnie w kompetencjach powiatowego inspektora nadzoru”.

Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jest organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego jest powolny decyzjom Powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

W praktyce nadzór budowlany oznacza kontrole do spraw zgodności budowy z planem lub bezpieczeństwem budynku, na przykład po katastrofach.