ABC developera – inwestor

Developer jest inwestorem, zwróćmy więc uwagę kim jest u podstaw.

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe w przedsięwzięcia zyskowne. Inwestor jest podmiotem gospodarczym, który w warunkach zawierających ryzyko nosi się z zamiarem dokonywania inwestycji kapitałowych poprzez stwarzanie warunków lub zakup elementów majątkowych, na przykład zakładów przemysłowych – również w charakterze pośrednika w celach produkowania dóbr lub realizacji celów usługowych do przyszłych konsumpcji oraz bezpośrednio w celach odnoszenia w przyszłości zysków z kapitału zainwestowanego. Proces inwestycyjny umożliwia zatem wprowadzanie rozszerzonych reprodukcji społecznych, czyli osiąganie ogólnie pojętego wzrostu gospodarczego.

Developer bywa też inwestorem angażującym się w obrót giełdowy, dokonującym na przykład zakupu papierów wartościowych, czy też dzieł sztuki lub po prostu aktywów w celu odnoszenia zysku ze wzrostu ich wartości w przyszłości (lub w przypadku papierów udziałowych, także dochodów z dywidend).

Deweloper jako inwestor, dokonuje inwestycji, ponosząc ryzyko otrzymania zwrotu lub otrzymywania go w określonym czasie na określonych warunkach, licząc się również z ryzykiem straty na zainwestowanym kapitale, a także ponosząc ryzyko odniesienia zysków albo strat z zainwestowanego majątku. W związku z ponoszonym ryzykiem inwestorzy na ogół oczekują premii z dokonanych inwestycji.