ABC dewelopera – rynek nieruchomości

Obszar, w którym poruszają się deweloperzy, nazywany jest rynkiem nieruchomości.

Rynek nieruchomości. Nazywa się tak ogół warunków, które określają dobijanie targów – praw do nieruchomości oraz zawarcie umów. Rynek ten, co istotne, jest rynkiem, tak zwanym nieformalnym, co oznacza, że nie ma stałego statusu ani stałej siedziby.

Rynku nieruchomości jest bogaty w rozmaite podmioty gospodarcze. Do najważniejszych zwykło się zaliczać inwestorów, kredytodawców, przedsiębiorców, maklerów oraz obsługę techniczną rynku.

Do funkcji rynku nieruchomości, obok pełnienia ogólnie istotnych funkcji gospodarczych i społecznych, należy funkcja wymiany, funkcja informacyjną, funkcja korygowania przestrzeni.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”.