ABC dewelopera – ZUS

Deweloperzy opłacają go, bez względu na to, czy się opłaca. Po prostu trzeba.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest państwową instytucją publicznoprawną, Realizuje ona zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w Polsce. Jest to jednostka sektora finansów publicznych.

Zakres działań, zadań i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określa art. 66-72 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778) oraz statut ZUS (Dz.U. z 2011 r. Nr 18, poz. 93).

Ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową wyróżnić można poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, takie jak: ubezpieczenia emerytalne, których przedmiotem ochrony jest osiąganie ustalonego wieku przez ubezpieczonego; ubezpieczenia rentowe – przedmiot ochrony obejmuje niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny; ubezpieczenia chorobowe – przedmiotem ochrony dotyczy niezdolności do pracy wywołane chorobą, rodzicielstwem lub koniecznościami opieki nad na przykład członkiem rodziny; ubezpieczenia wypadkowe, których przedmiotem ochrony jest niezdolność do pracy na skutek zdarzenia zakwalifikowanego jako wypadek przy pracy lub choroba zawodowa.