ABC dewelopera – urząd skarbowy

To wyjątkowy temat, trzeba zachować powagę. Deweloperzy mają dla niego zwykle głęboki respekt.

Urząd skarbowy jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej. Obsługuje naczelnika urzędu skarbowego. Ten z kolei jest organem administracji niezespolonej. Podlega Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego to organ podatkowy pierwszej instancji, tudzież organ egzekucyjny, a także finansowy organ postępowania przygotowawczego. Z kolei dyrektor izby administracji skarbowej jest organem odwoławczym. Można się zwrócić w sprawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe to urzędy skarbowe do obsługi wybranych istniejących kategorii podatników. Zalicza się tu tak zwane duże urzędy skarbowe (wojewódzkie) oraz II Urząd Skarbowy.

W dniu 1 kwietnia 2015 r. urzędy skarbowe uległy procesowi konsolidacyjnemu, gospodarczemu, z właściwymi miejscowo (nadzorującymi je) izbami skarbowymi. W wyniku konsolidacji urzędy skarbowe straciły otrzymany niegdyś status jednostek budżetowych i nie są dziś urzędami uprawnionymi do wydatkowania środków z budżetu, a także zawierania umów, czy posiadania mienia. Natomiast izby skarbowe z mocy ustawy otrzymały całą gospodarkę finansową urzędów skarbowych, należące do nich mienie oraz zostały stronami umów zawieranych przez te urzędy.