ABC dewelopera – zarządzanie

Dobre zarządzanie, to dobrzy deweloperzy. Umiejętność na wagę złota.

Zarządzanie jest ogólnym zakresem działań. Dotyczy procesów i decyzji. Zarządzanie zastosowane w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewniać warunki do, po pierwsze efektywnego ich funkcjonowania, prowadząc, po drugie, do osiągnięcia postawionych celów.

Wraz z początkiem XX wieku, zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było w kategoriach ściśle menedżerskich, jako forma działania kierowniczego, obejmującego następujące sekwencje postępowania, wiążące się z planowaniem, organizowaniem, decydowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem, które nazywano klasycznymi funkcjami zarządzania.

W dziedzinie klasycznych funkcji zarządzania zasłynął pierwszy „klasyk” zarządzania, Henri Fayol. Jednakże od jego czasu paradygmat zarządzania uległ radykalnej zmianie, więc warto zwrócić uwagę na starszą, bardziej ogólną definicje: zarządzanie jest sztuką bądź praktyką rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.

W odniesieniu do organizacji gospodarczych w miejsce słowa zarządzanie stosuje się niekiedy termin administracja biznesu (ang. Business Administration).