Ontwikkelaar ABC – belastingkantoor

Dit is een uniek onderwerp, men moet serieus zijn. Ontwikkelaars hebben meestal diep respect voor hem.

Het belastingkantoor is een eenheid van de nationale belastingdienst. Ondersteunt het hoofd van de belastingdienst. Dit is op zijn beurt een orgaan van een niet-gecombineerde administratie. Het rapporteert aan de minister van Financiën. Het hoofd van het belastingkantoor is de belastingdienst van eerste aanleg, en een handhavingsautoriteit, evenals een financiële onderzoeksinstantie. De directeur van de belastingkamer is op zijn beurt een beroepsinstantie. U kunt verwijzen naar de beslissing van het hoofd van de belastingdienst.

Gespecialiseerde belastingkantoren zijn belastingkantoren die diensten verlenen aan geselecteerde bestaande categorieën belastingplichtigen. Dit zijn onder meer de zogenaamde grote belastingkantoren (provinciaal) en het 2e Belastingkantoor.

Overdag 1 april 2015 r. belastingkantoren ondergingen een consolidatieproces, economisch, met de juiste plaatsen (toezicht houden op hen) belastingkamers. Als gevolg van de consolidatie hebben belastingkantoren de status verloren van de begrotingseenheden die ze ooit hadden ontvangen en zijn ze vandaag niet bevoegd om middelen uit de begroting te besteden, evenals het sluiten van contracten, of bezit van eigendommen. Aan de andere kant kregen de belastingkamers op grond van de wet het volledige financiële beheer van de belastingkantoren, eigendommen die aan hen toebehoorden en werden partij bij contracten die door deze bureaus werden gesloten.